Müşteri Aydınlatma Metni

İşbu Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Latro Kimya Dış Ticaret A.Ş. (“Latro” veya “Şirket”) olarak, siz değerli Müşterilerimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK uyarınca Latro “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, Müşterimiz olarak kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Latro tarafından KVKK’nın madde 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Hukuki süreçlerin ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması.
 • Vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirmek amacıyla işlemekteyiz. Örneğin, e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında yapılan kişisel veri işlemeleri.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, kargo hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında yapılan kişisel veri işlemeleri.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenme hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri deneyiminin artırılması amacıyla müşteri ilişkilerinin ve memnuniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

· Reklam, kampanya ve pazarlama amaçlı veri analitiği yapılması,

· İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

· İş ortakları ile yürütülen ve Latro Grup Şirketleri özelinde düzenlenen kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri Kategorileri

İşlenen Verileri

Kimlik Bilgileriniz

Ad- soyad bilgilerinizi ve paylaşmanız halinde TC kimlik numarasını işlemekteyiz.

İletişim Bilgileriniz

Adres, e-posta, telefon numarası bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.

Müşteri İşlem

Fatura, sipariş ve talep bilgilerini işlemekteyiz.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgisini işlemekteyiz.

Pazarlama

Açık rızanızın varlığı halinde, alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışması ile elde edilen bilgileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, KVKK madde 5/1. ve 5/2 çerçevesinde, siparişleriniz ve internet sitemize giriş yapmanız dolayısıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgiler aracılığı ile toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması (siparişin teslim edilmesindeki lojistik süreci de dahil olmak üzere) amacıyla iş ortakları ve tedarikçilerimize, (iii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla açık rızanız olması halinde yurtiçinde veya yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılara, (iv) açık rızanızın olması halinde operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla Latro Grup Şirketleri’ne aktarılmasına (v) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve (vi) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 1. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak KVKK madde 11 kapsamındaki aşağıdaki haklarınızı Şirket’e başvurarak her zaman kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz Latro tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi Latro’ya, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:19/3 Balance Güneşli D Blok Bağcılar/İstanbul Şirket adresimize noter vasıtası ile veya iadeli taahhütlü posta aracılığı ile iletebilirsiniz.