Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, tüketicinin (“ALICI”) https://latroelectronics.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve Latro Kimya Dış Ticaret A.Ş.’den (“Latro” veya “SATICI”) satın aldığı, Sözleşme’de belirtilen nitelikleri haiz, vergiler dahil satış fiyatı ve teslimat bilgileri aşağıda belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 1. TARAF BİLGİLERİ

SATICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticaret Unvanı : Latro Kimya Dış Ticaret Anonim Şirketi

Adresi : Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Balance Güneşli Sit. No: 19 /3/12 Bağcılar, İstanbul

Ticaret Sicil No. : 713070-0

MERSIS No. : 0608110613900001

Telefon No. : 0212 771 60 36

E-posta Adresi : info@latro.com.tr

Web Adresi : https://latroelectronics.com

İletişim Formu : https://latroelectronics.com/iletisim

ALICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

Alıcı Adı- Soyadı/ Unvanı : %alici-adi%

Adresi%adres%

Telefonu%telefon%

E-posta %eposta%

İşbu Sözleşme kapsamında ALICI ve SATICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

ALICI, işbu Sözleşme’nin akdedilmesinin önce SATICI’nın ticaret unvanı, adresi, telefon numarası, diğer iletişim bilgileri ve Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatı ve iade koşulları başta olmak üzere satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgileri ve “cayma” hakkının kullanılması, şikâyet ve itirazlarını iletebileceği resmi makamlar konusunda açık, sade, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirildiğini, bu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit ederek onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü sipariş vererek satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ BEDELİ VE TESLİMAT

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin türü, marka/modeli, adedi, birim fiyatı ve vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme koşulları ve teslimat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

{{SIPARIS_TABLOSU}}

Yukarıda belirtilen satış bedeli ALICI’dan tahsil edilecek olup ALICI, ödemeyi e-posta ve telefon bilgilerini doğruladıktan sonra iyzico altyapısı ile EFT/havale ile yapar. Kargo bedeli EFT/havale ile ödendiğinde SATICI’ya aittir.

4.1 Teslimat Bilgileri

Sipariş Tarihi %siparis-tarihi%

Teslimat Süresi : Kargoya 3 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

Teslimat Adresi%teslimat-adresi%

Teslim Edilecek

Kişi/Kişilerin Adları %teslim-ad-soyad%

Telefon Numarası %teslim-telefon%

Fatura Adresi : %teslim-fatura%

SATICI sipariş konusu ürünü sipariş tarihinden itibaren azami 3 (üç) iş günü sonrasında ilgili kargo firmasına teslim edecektir. Her halde, SATICI stoklarında mevcut olan ürün/ürünler için ALICI’nın siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde işbu Form’da yer alan esaslarda ürünün teslimatını gerçekleştirecektir. Diğer bir deyişle, belirtilen teslimat süresi içerisinde teslim edilemeyen ürünün teslimatı, Mevzuat’a uygun olarak siparişin SATICI’ya ulaştığı andan itibaren azami 30 (otuz) güne kadar uzatılabilecektir.

4.1 Teslim Usulü

ALICI’nın veya Teslim edilecek kişi bilgisinde yer alan kimsenin ürünün teslimi anında ALICI’nın belirttiği teslimat adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesi durumunda, SATICI ifa yükümlüğünü usulüne uygun olarak yerine getirilmiş kabul edilecektir. Adreste ürünün teslim edileceği kimsenin bulunmaması durumunda kargo firması ile gerekli iletişimin sağlanarak ürünün takip edilmesi ALICI’nın sorumluluğundadır. Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun ürünün teslimatını kabul etmemesinden ya da adresinde bulunmamasından SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ürünün geç teslim alınması veya kargonun SATICI’ya iade edilmesi nedeniyle oluşan giderler ALICI’nın sorumluluğundadır.

 1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. ALICI, https://latroelectronics.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  1. ALICI işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’nın bilgilendirilmesi gereken SATICI’nın ticaret unvanı, adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

  1. ALICI, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. herhangi bir nedenle hasarı bulunan ve ayıplı olduğu anlaşılan ürünü kargo şirketinden teslim almayacak ve konuya ilişkin kargo firmasının yetkisi ile tutanak tutacaktır. Aksi durumlarda, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunun yanı sıra ALICI, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları ürünün tesliminden sonra fark ederse SATICI’yı 0212 771 60 36 telefon numarasını arayarak ya da https://latroelectronics.com/iletisim adresinde yer alan iletişim formu üzerinden derhal haberdar edecektir.

  1. ALICI tarafından herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ALICI tarafından yapılan ödeme herhangi bir şekilde banka veya finans kuruluşu tarafından iptal edilir ise SATICI ürün/ürünleri ALICI’ya sağlama yükümlülüğünden kurtulur.

  1. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kartın yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

  1. ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan bizzat ALICI sorumludur. Ayrıca, SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan da münhasıran ALICI sorumludur.

  1. ALICI, aldığı ürünü cayma hakkını kullanarak iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi (SATICI’nın teslim aldığı şekilde), iade anında fatura aslını ve irsaliyesini de ürün ile beraber iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

  1. ALICI, https://latroelectronics.com internet sitesinden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de SATICI tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda SATICI, istem ve dizgi hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir.

  1. ALICI, https://latroelectronics.com internet sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. ALICI, spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile https://latroelectronics.com internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Sipariş konusu ürünün teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde, SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile durumu bildirecek ve varsa teslimat masrafları (kargo vb.) dahil olmak üzere ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. SATICI için ürünün stokta bulunmaması hali, ürün teslim edilmesinin imkansızlaştığı anlamına gelmemektedir.

  1. SATICI, Sözleşme konusu ürünün tesliminin ürünün stoklarda tükenmesi veya grev, savaş, yangın veya deprem, sel gibi doğal afetler ya da https://latroelectronics.com internet sitesinin teknik sebeplerle erişilemez olması ve/veya ALICI’nın siparişinin teknik altyapı sağlayıcılar tarafından SATICI’ya bildirilememiş olması, internet kesintisi veya internet sitesinin siber saldırıya uğraması gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın mücbir sebep halleri nedeniyle ifa edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumunda derhal ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde işbu Sözleşme konusu satış işlemi iptal edilerek ürün bedeli en kısa sürede ALICI’nın Sözleşme’nin kurulması aşamasında ödeme gerçekleştirdiği yöntem ile kendisine iade edilecektir.

  1. ALICI, SATICI’nın ürünü piyasaya kendisinin arz etmediği, uygunsuzluğun dağıtıcının veya üçüncü bir tarafın ürüne müdahalesinden veya ALICI’dan kaynaklandığı, ve/veya üründeki uygunsuzluğu, teknik düzenlemelere veya diğer zorunlu teknik kurallara uygun olarak üretilmesinden kaynaklanması halinde oluşan zararlardan dolayı oluşan her türlü talepten SATICI’yı âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. CAYMA HAKKI

  1. ALICI ürünü teslim alınmasından itibaren, 14 (on dört) gün içinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu madde 48 ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

  1. Cayma süresi, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı günden itibaren işlemeye başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Mevzuat gereği cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 1. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 1. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

  1. ALICI cayma hakkını kullandığına dair beyanını içeren bildirimini 14 (on dört) günlük süre içerisinde yazılı olarak https://latroelectronics.com/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden SATICI’ya bildirilmelidir. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI ürünü eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine Madde 6.1’de belirtilen şekilde teslim edip, SATICI’nın iade depo adresine göndermek istediğini belirtmesi yeterlidir. Ayrıca ALICI, 0212 771 60 36 telefon numarasını arayarak ya da Latro Electronics İletişim aracığıyla kendisine sağlanan yönlendirmeleri takip edebilir.

  1. ALICI tarafından cayma hakkına ilişkin bildirim yapılması halinde bu bildirim caymaya konu sipariş numarası ile caymaya konu ürün ve adedi ve ALICI’nın telefon numarasını içermelidir.

  1. Cayma hakkının ALICI tarafından kullanılmasını takiben SATICI, ALICI’ya ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

  1. Cayma hakkına konu ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün ALICI’ya teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan fatura aslının, kutunun ve kutunun içinden çıkan ürünün eksiksiz ve hasarsız biçimde SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, ürünü SATICI’ya iade ederken ürün ile beraber iade edilecek olan fatura aslının iade bölümünde yer alan bilgileri de tam ve eksiksiz biçimde doldurularak ve bu kısmı kendisi imzalayarak iade etmelidir.

  1. ALICI, cayma süresi içerisinde ürünü ancak işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı taktirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Bu kapsamda ALICI cayma hakkını, ancak cayma süresi içerisinde ürünü olağan işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmış olması durumunda kullanabilir, aksi halde ALICI cayma hakkını usule uygun kullanana kadar cayma hakkı SATICI tarafından işleme alınmayacaktır Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, ALICI’nın özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) ürünler mevzuat gereği cayma hakkının istinası kapsamında olup, SATICI tarafından iade alınmaz.

  1. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, ALICI tarafından teslimat masraflarına ilişkin herhangi bir bedel ödenmiş ise bu da dahil olmak üzere ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeleri, ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, ALICI da cayma hakkını kullanması üzerine sözleşme uyarınca belirtilen iade yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmekten sorumludur.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen ve ilân edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değeri aşan uyuşmazlıklar için ise Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 1. SÜRE VE YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme internet üzerinden ../../…. tarihinde akdedilmiştir ve Taraflar’ın Sözleşme konusu edimlerini usulüne uygun olarak ifa etmesi ile birlikte kendiliğinden sona erecektir.